សរសេរ “ហាមមិនឲ្យ” ពិតជាមានន័យស្មើនឹង”ឲ្យ”មែនឬទេ?

ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរយើង នៅមិនទាន់ភាពចម្រុងចម្រាស់គ្នា ព្រោះម

ចែករំលែកតាម

Leave a Comment