កម្មវិធីគណនាបាក់ឌុប

កម្មវិធីគណនាបាក់ឌុប ជាកម្មវិធីសាមញ្ញមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការគណនាប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបាក់ឌុប។ វាផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដែលអាចឲ្យយើងអាចស្មានដឹងជាមុនថាតើពិន្ទុដែលយើងទទួលបាន វានឹងអាចនាំឲ្យយើងជាប់បាក់ឌុបឬអត់? អ្នកគ្រាន់តែវាយបញ្ចូលនូវពិន្ទុតាមមុខវិជ្ជា (ថ្នាក់សង្គម ឬថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) ពេលនោះកម្មវិធីនឹងធ្វើការគណនា រួចបង្ហាញលទ្ធផលឲ្យយើងឃើញភ្លាមៗ។ កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើង ក្រោមការផ្ដើមគំនិតពីបងគីម ចាន់ (ម្ចាស់ទំព័រហ្វេសប៊ុក រៀនគណិតវិទ្យា)។

ចែករំលែកតាម

Leave a Comment