កម្មវិធីគណនាបាក់ឌុប

កម្មវិធីគណនាបាក់ឌុប ជាកម្មវិធីសាមញ្ញមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការគណនាប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបាក់ឌុប។ វាផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដែលអាចឲ្យយើងអាចស្មានដឹងជាមុនថាតើពិន្ទុដែលយើងទទួលបាន វានឹងអាចនាំឲ្យយើងជាប់បាក់ឌុបឬអត់? អ្នកគ្រាន់តែវាយបញ្ចូលនូវពិន្ទុតាមមុខវិជ្ជា (ថ្នាក់សង្គម ឬថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) ពេលនោះកម្មវិធីនឹងធ្វើការគណនា រួចបង្ហាញលទ្ធផលឲ្យយើងឃើញភ្លាមៗ។ កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើង ក្រោមការផ្ដើមគំនិតពីបងគីម ចាន់ (ម្ចាស់ទំព័រហ្វេសប៊ុក រៀនគណិតវិទ្យា)។

ចែករំលែកតាម
Avatar

About CHEAB Kunthea

ខ្ញុំបាទជៀប គន្ធា ជាវិស្វករឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី១នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។ ខ្ញុំមិនចង់ទុកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំទេ ដូចនេះទើបនៅឆ្នាំ២០១៥ ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរៀនសរសរកូដដោយខ្លួនឯង។ ទីបំផុត ខ្ញុំអាចធ្វើកម្មវិធីរូបមន្ដគណិតវិទ្យាសម្រាប់អែនដ្រយ។ ខ្ញុំបានទទួលការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលជាហេតុមួយនាំឲ្យខ្ញុំបន្ដបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាជាច្រើនទៀត។ លំបាកម្នាក់ ដើម្បីស្រួលមនុស្សច្រើននាក់។

View all posts by CHEAB Kunthea →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *