ប្រវត្តិនៃការសរសេរកម្មវិធីដំបូង

កាលពី​ឆ្នាំ២០១៥ ប្អូន​របស់ខ្ញុំ​ដែល​ទើប​ប្រឡង​ចប់​ទី១២ ពួក​បាន​មក​ស្នាក់នៅ​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ដើម្បី​ត្រៀមប្រឡង​ចូលរៀន​នៅ​តិ​ចណូ។ ពេល​ធ្វើលំ​ហាត់ ពួក​គាត់​តែង​យក​សៀវភៅ​រូបមន្ត​គណិត​មក​បើក​មើល។…